sbRIO 9605 Board Phát triển Lập trình Realtime FPGA của NI

7.000.000 

Datasheet và Manual

còn 2 hàng