sbRIO 9642 XT- Board Phát triển Lập trình Realtime FPGA của National Instrument (NI)

8.000.000 

còn 1 hàng