sbRIO 9626 – Board Phát triển Lập trình Realtime FPGA của National Instrument (NI)

18.000.000 

còn 5 hàng